Agensi Pusat di Jabatan perdana Menteri

JPA

JPA

ICU

ICU

AGENSI KERAJAAN

Konsep Agensi Pusat

Salah satu komponen kecil yang penting dalam jentera pentadbiran Kerajaan Malaysia ialah agensi-agensi kerajaan. Agensi-agensi ini terbahagi kepada 2 kumpulan iaitu :

1. Agensi Pusat
2. Agensi Mengurus

Kebanyakan agensi kerajaan yang ada di negara kita terdiri daripada agensi mengurus. Agensi-agensi ini berperanan untuk melaksanakan perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab kerajaan bagi melaksanakan pembangunan dan perkhidmatan kepada rakyat. Untuk mempastikan agensi-agensi mengurus berjalan dengan licin dan cekap serta berkesan, maka agensi-agensi pusat bertanggungjawab menyediakan beberapa keperluan bagi mengawasi perjalan mereka.

Agensi-agensi pusat bertanggungjawab membantu, menyelaras dan mengawal perjalanan agensi-agensi mengurus. Tugas-tugas dan tanggungjawab berkenaan adalah seperti berikut :

1. menggubal dasar dan perancangan ekonomi negara

2. membekal 2 keperluan asas bagi agensi-agensi kerajaan iaitu perjawatan dan peruntukan kewangan

3. memberi perkhidmatan-perkhidmatan tertentu yang diperlukan oleh agensi-agensi mengurus

4. membentuk dasar dan perancangan mengenai 2 keperluan asas dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang diberikan kepada agensi-agensi mengurus

5. mempastikan supaya 2 keperluan asas, dasar dan perancangan yang ada digunakan atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh agensi-agensi mengurus

Penyelarasan dan kawalan yang dibuat oleh agensi-agensi pusat ke atas agensi-agensi mengurus dilaksanakan menerusi beberapa kaedah :

1. pemeriksaan anggaran belanjawan tahunan

2. pemeriksaan ke atas skim perkhidmatan, menambah atau menggredkan jawatan

3. pemeriksaan ke atas perancangan pembangunan ekonomi tahunan dan 5 tahun

4. menguatkuasa peraturan-peraturan kewangan dan perkhidmatan

5. menyelaras pembentukan dasar, program, projek dan pelaksanaannya

6. menganalisis maklumbalas mengenai pelaksanaan dasar, program dan projek-projek kerajaan bagi mengesan masalah

Jenis Agensi Pusat dan Peranannya

Dalam pentadbiran kerajaan terdapat 6 buah agensi pusat :

1. Jabatan Perkhidmatan Awam

Pada awalnya, tugas-tugas Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dijalankan oleh Perbendaharaan. Pada tahun 1954, tugas-tugas ini dipindahkan menerusi penubuhan sebuah agensi baru, Pejabat Perjawatan Persekutuan. Selepas merdeka, pejabat ini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan pada tahun 1970, ia menjadi Jabatan Perkhidmatan Awam.

JPA menumpukan perhatian ke atas pembentukan perkhidmatan-perkhidmatan awam yang terlatih dan pengambilan kakitangan awam yang mempunyai sikap dan kecenderungan untuk membimbing rakyat ke arah pembangunan.

JPA juga mempunyai peranan untuk merumus, merancang dan melaksanakan semua dasar kerajaan yang berkaitan dengan perkhidmatan awam, mempastikan ianya dianggotai oleh kakitangan yang cekap, dedikasi dan terlatih bagi memikul tanggungjawab dan melaksanakan semua dasar serta matlamat kerajaan. Bidang kuasa JPA meliputi semua proses pengurusan kakitangan yang bermula daripada pengambilan seseorang pegawai kerajaan sehingga bersara.

Fungsi-fungsi JPA :

1. Melaksanakan polisi berkaitan dengan aspek-aspek perkhidmatan seperti perlantikan, kenaikan pangkat dan disiplin

2. Bersama-sama dengan Perbendaharaan mewujudkan jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam. JPA juga mengkaji semula struktur organisasi jabatan-jabatan kerajaan

3. Menyediakan skim gaji, elaun dan pencen. JPA membuat bayaran pencen kepada semua kakitangan awam kerajaan persekutuan dan negeri, badan-badan berkanun dan penguasa-penguasa tempatan

4. Menyimpan rekod-rekod mengenai setiap kakitangan kerajaan

5. Menyelesaikan segala ketidakpuasan kakitangan atau persatuan-persatuan mereka mengenai skim gaji, elaun dan pencen serta anomali-anomali yang timbul darinya menerusi meja rundingan

6. Menyediakan kemudahan latihan untuk kakitangan kerajaan menerusi Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) dan pemberian biasiswa

7. Mengisi jawatan-jawatan yang kosong bagi perkhidmatan-perkhidmatan gunasama

2. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Sejarah perkembangan INTAN bermula dalam tahun 1959. Ia bermula
dengan penubuhan Pusat Latihan Pegawai-pegawai Kerajaan di Port Dickson yang bertujuan melengkapkan pegawai-pegawai kerajaan dengan pengetahuan dan kepakaran bagi menghadapi cabaran-cabaran pembangunan selepas kemerdekaan. Pada tahun1963, pusat ini berpindah ke kampus Jalan Ilmu, Petaling Jaya dan pada tahun 1972, ia dijadikan institut bersesuaian dengan peranannya yang semakin meluas. Hari ini, INTAN mempunyai kompleks bangunan dan kampus sendiri yang terletak di Bukit Kiara, Damansara.

INTAN bertanggungjawab menganjurkan berbagai kursus untuk semua kumpulan sektor awam samada kursus jangka panjang yang bertaraf diploma atau jangka pendek. INTAN juga bertindak sebagai agen perubahan dan pembangunan bagi mempastikan ide progresif diamalkan untuk memajukan dan membangunkan negara.
Di samping menganjurkan kursus-kursus, INTAN juga nenganjurkan pelbagai seminar, bengkel dan persidangan. INTAN juga menjalankan penyelidikan dan kajian dari semasa ke semasa bagi mempastikan keberkesanan kursus dan keperluan-keperluan lain.

3. Perbendaharaan

Peranan Perbendaharaan ialah merumus, merancang dan melaksanakan dasar-dasar kewangan dan belanjawan Kerajaan Persekutuan. Tugas-tugas ini dilaksanakan bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembahagian pendapatan yang lebih seimbang selaras dengan dasar kerajaan menerusi Dasar Ekonomi Baru.

Perbendaharaan berfungsi seperti berikut :

1. Mengkaji kedudukan kewangan dan ekonomi Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan-badan Berkanun

2. Mengkaji dan meninjau kemajuan ekonomi keseluruhan dan membuat unjuran bagi keseluruhan pembangunan ekonomi bagi penggubal-penggubal dasar

3. Mengkaji dan meramal permintaan dan penawaran serta aliran-aliran harga jangka pendek dan panjang berbagai barangan buatan Malaysia dan juga membuat anggaran hasil daripada barangan berkenaan.

4. Mengkaji kesan-kesan perkembangan dan pembaharuan sistem kewangan dan perkembangan pertukaran wang antarabangsa ke atas ekonomi negara ini

5. Menganalisis dasar-dasar perdagangan antarabangsa

6. Mengadakan dasar dan penyelarasan dalam perhubungan dengan institusi kewangan antarabangsa

3. Unit Perancang Ekonomi (EPU)

EPU merupakan sebuah agensi pusat yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Unit ini mempunyai peranan untuk merancang pembangunan ekonomi negara. Ia dibahagikan kepada 2 bahagian utama :

1. Bahagian Perancangan Sektoral
2. Bahagian Perancangan Makro

selain Seksyen Bantuan Luar dan Perkhidmatan Am yang memberi perkhidmatan pentadbiran serta kendalian urusan bantuan teknikal.

Fungsi-fungsi Unit Perancang Ekonomi :

1. menyedia rancangan-rancangan pembangunan kebangsaan
5 tahun

2. memeriksa belanjawan pembangunan tahunan bersama-
sama dengan Perbendaharaan dan JPA

3. menganalisis kedudukan ekonomi negara dan antarabangsa
untuk dijadikan asas perancangan dan pembangunan ekonomi

4. mengurus bantuan kewangan dan teknik untuk negara
daripada kerajaan-kerajaan asing dan institusi antarabangsa

5. memberi khidmat nasihat kepada kerajaan dalam masalah-
masalah ekonomi negara

6. mengambil dayausaha bagi menjalankan penyelidikan ekonomi
dan sosial

7. menyelaras perlaksanaan berbagai-bagai projek pembangunan

EPU juga bertindak sebagai Urusetia kepada Majlis Perancang Negara (MPN), Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (JPPN) dan Jawatankuasa Pelaburan Asing dan Panel Ekonomi.

4. Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)

Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) merupakan sebuah agensi pusat yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ditubuhkan pada tahun 1971. Disatukan dengan Unit Kemajuan Pentadbiran pada tahun 1972 dan dinamakan Bahagian Penyelarasan Pelaksanaan dan Kemajuan Pentadbiran. Peranan Kemajuan Pentadbiran kemudian dipindahkan kepada JPA dan unit ini wujud berasingan dan dinamakan Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU).

ICU berperanan untuk menentukan penyelarasan dan pelaksanaan dasar-dasar seperti Dasar Ekonomi Daru, Dasar Pandang Ke Timur dan Dasar Penswastaan serta projek-projek pembangunan di peringkat Persekutuan, negeri dan antara jabatan.

Bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, ICU mempunyai Pejabat Kemajuan Negeri. Di Sabah dan Sarawak pula terdapat Pejabat Pembangunan Negeri. Di samping itu terdapat Bahagian Penyelarasan Penyertaan Bumiputera yang ditubuhkan di Pulau Pinang.

ICU bertanggungjawab mengesan, menganalisis dan menyelaras pelaksanaan rancangan pembangunan negara menerusi 5 program utama :

1. Program Membasmi Kemiskinan yang mempunyai matlamat
meninggikan pendapatan golongan miskin

2. Program menyusun semula masyarakat melalui penglibatan
bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian

3. Program infrastruktur untuk meneliti dan mengawasi segala
pembinaan bagi menambah, meninggikan taraf dan membaiki jalan-
jalan utama di Semenanjung Malaysia

4. Pembangunan sosial untuk mengendalikan program-program
sosial yang besar seperti program-program perumahan, kesihatan,
kebajikan masyarakat dan lain-lain
5. Pengesanan projek untuk mewujudkan sistem maklumat pengurusan dan menyelaras sistem komputer yang mengeluarkan maklumat mengenai perancangan dan program-program pembangunan

Unit Penyelarasan Pelaksanaan juga bertanggungjawab bagi perkara-perkara :

1. pengawalan perbadanan-perbadanan awam supaya menjalankan
kegiatan selaras dengan kehendak kerajaan

2. pembangunan masyarakat bagi mengesan dan mengemaskinikan
perkembangan projek-projek pembangunan masyarakat, rancangan
amalan makanan dan pemakanan dan Rancangan Buku Hijau

3. penyelarasan penyertaan Bimuputera dalam sektor perdagangan dan perindustrian iaitu memproses rayuan-rayuan daripada peniaga-peniaga Bumiputera dan menyelaraskan usaha-usaha Jawatankuasa Penyelarasan Bumiputera di negeri-negeri

ICU juga adalah urusetia kepada Majlis Tindakan Negara dan bertanggungjawab mengendalikan Bilik Gerakan Negara.

5. Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPU)

MAMPU merupakan sebuah agensi pusat yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bermula dengan khidmat perundingan untuk agensi-agensi Kerajaan pada tahun 1949 iaitu dengan penubuhan Bahagian Organisasi dan Metode/Kaedah di Perbendaharaan. Pada tahun 1967, khidmat ini diperluaskan dengan penubuhan Unit Kemajuan Pentadbiran di Jabatan Perdana Menteri. Ia kemudiannya dicantumkan sebagai Bahagian Penyelarasan, Pelaksanaan dan Kemajuan Pentadbiran tetapi tugas kemajuan pentadbiran dipindahkan ke Jabatan Perkhidmatan Awam. Pada tahun 1977, Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia atau MAMPU ditubuhkan sebagai satu agensi khusus untuk menumpukan perhatian ke atas pemodenan tadbiran.

Secara am, MAMPU mempunyai peranan untuk memodenkan sistem pentadbiran kerajaan dan memberi perkhidmatan perundinan pengurusan kepada oranisasi kerajaan.
MAMPU mempunyai objektif-objektif seperti berikut :

1. mengukuhkan struktur pentadbiran dan perancangan tenaga
manusia dalam jentera pembangunan di peringkat Kerajaan
Persekutuan, Negeri dan tempatan

2. memperbaiki dan memodenkan sistem dan tatacara tadbiran
di peringkat operasi menerusi kajian-kajian sistem dan pengurusan khususnya untuk mempercepatkan proses pelaksanaan pembangunan

3. memperkenalkan teknik dan inovasi baru dalam jentera
pentadbiran kerajaan bagi meningkatkan keberkesanan sistem
pengurusan bahan atau sumber dan program-program di semua
peringkat kerajaan

4. memperkenalkan sistem yang lebih efektif dalam usaha ke arah
perancangan dan kemajuan tenaga manusia dapat dibuat untuk
pembangunan ekonomi

5. mengawal dan menyelaras pembelian serta penggunaan alat-alat
pemprosesan data automatik oleh agensi-agensi kerajaan

MAMPU juga mempunyai cawangan di Sabah dan Sarawak dan bertindak sebagai Urusetia kepada beberapa jawatankuasa seperti
Jawatankuasa Pemprosesan Data Negara dan Panel Etika Perkhidmatan Awam.

6. Unit Penyelidikan Sosio-ekonomi (SERU)

Ditubuhkan pada tahun1980. Merupakan percantuman 2 agensi penyelidikan iaitu Unit Penyelidikan Sosio-ekonomi dan Perancangan Am, dan Pusat Pengajian Pembangunan Malaysia. Percantuman ini merupakan suatu usaha ke arah mengembelingkan semua kepakaran penyelidikan sosio-ekonomi bagi memberi sumbangan yang lebih besar kepada proses pembangunan negara.

Secara umum unit ini berfungsi untuk menilai kesan dasar dan program-program pembangunan ke atas rakyat bagi maksud pembekalan maklumat yang dapat menyumbang kepada perancangan dan pelaksanaan program-program yang lebih efektif.

SERU mempunyai objektif-objektif berikut :

1. mengesan keperluan dan menjalankan penyelidikan impak sosio-
ekonomi terhadap usaha-usaha pembangunan negara bagi
kepentingan perancangan dan pelaksanaan yang lebih efektif

2. mengesan, menyelaras dan mengawal usaha-usaha penyelidikan
sosio-ekonomi daripada dalam dan luar negara oleh agensi-agensi
supaya hasil penyelidikan dapat memberi sumbangan terbaik kepada
proses pembangunan masyarakat dan negara

3. memberi bantuan tenaga dan kerjasama dalam penyelidikan sosio-
ekonomi kepada agensi-agensi lain dalam bidang penilaian, kesan
rancangan dan projek-projek yang telah, sedang atau yang akan
diselenggarakan

4. mewujudkan forum perbincangan mengenai masalah-masalah pembangunan sosio-ekonomi menerusi seminar-seminar, pengumpulan maklumat dan analisis di peringkat tempatan, kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa bagi kepentingan negara

Peranan penyelarasan penyelidikan unit ini adalah penting untuk mengelakkan usaha-usaha penyelidikan yang bertindih dan bagi mempastikan penyelidikan ditumpukan kepada perkara-perkara penting supaya ia memberi hasil yang terbaik seperti yang dirancangkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s