Soalan Peperiksaan percubaan High School Bukit Mertajam

Bahagian A

Bahagian A
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. [ 25 ]

1 . Kedaulatan dan keagungan bangsa Malaysia bukan sahaja bergantung kepada kekuatan nilai integritinya semata-mata. Namun terdapat faktor-faktor lain yang berperanan dalam pengekalan kedaulatan dan keagungan bangsa Malaysia. Bincangkan penyataan ini.

2. Pembangunan modal insan yang telah dicetuskan dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9) merupakan intipati penting dalam pembangunan negara. Oleh itu, penambahbaikan sistem_ pendidikan merupakan salah satu langkah yang harus dijalankan oleh pihak kerajaan untuk merealisasikan matlamat tersebut. Bincangkan. ,

Bahagian B
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. [ 25 ]

3.Perkara yang sering menimbulkan kebimbangan ketika berlakunya banjir ialah kemungkinan menularnya pelbagai penyakit dan kesannya. Jangkitan penyakit boleh berlaku dan merebak akibat kekotoran alam sekitar, makanan tidak berkualiti, air minuman yang tercemar dan kesesakan di pusat-pusat pemindahan banjir. Bincangkan penyataan ini.

4.Kepelbagaian biologi memainkan peranan penting untuk kesejahteraan kehidupan manusia sejagat secara langsung ataupun tidak langsung. Namun pengeksploitasian terhadapnya mengundang pelbagai risiko. Bincangkan
Bahagian C

Jawab dua soalan dalam bahagian ini. Pilih satu daripada soalan 5 (a) atau 5 (b) dan satu
daripada soalan 6 (a) atau 6 (b). [ 20 ]

5 (a) Kementerian Sumber Manusia akan mewujudkan portal khas jawatan kosong untuk orang kurang upaya (OKU) bagi memudahkan golongan tersebut mencari pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan dan kemahiran mereka. Timbalan Menterinya, Datuk Noraini Ahmad menyeru pihak-pihak berkenaan khususnya sektor swasta tampil membantu kerajaan dalam memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada golongan ini.
( Dipetik daripada Utusan Malaysia, 17 Mei 2008)
i. Apakah kepentingan portal khas jawatan kosong Orang Kelainan Upaya (OKU) diwujudkan?
ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan langkah-langkahyang boleh dijalankan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan sosioekonomi golongan Orang Kurang Upaya (OKU).

ATAU

5 (b) “Perpaduan rakyat menjadi tulang belakang untuk memacu pembangunan negara dalam semua aspek. Namun sebenarnya masih banyak pihak yang tidak mengetahui makna perpaduan. Terdapat dua konsep perpaduan iaitu perpaduan mekanikal dan perpaduan organifc
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada, Dewan Masyarakat, Mac 2008)
i. Apakah yang anda faham tentang perpaduan?
ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, huraikan cara-cara untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat.

6 (a) ‘Teknologi nano ialah teknologi berkaitan aktiviti membangun, mengendali, mengukur atau mengubahsuai sesuatu bahan yang saiznya kurang daripada 1 mikron (1 per billion meter). Teknologi ini merupakan bidang sains yang termaju selepas bioteknologi dan berkaitan dengan pembentukan alat atau bahan terbaru berasaskan sains dengan teknologi yang boleh mengubahsuai susunan atom atau molekul…”
{Dipetik dan diubahsuai daripada Estidotmy, Februari 2008)
i. Bagaimanakah kaedah teknologi nano diwujudkan?
ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan manfaat teknologi nano kepada negara?

ATAU

6 (b) Biasanya, pengurangan sumber dan pengurusan persekitaran ialah pendekatan terbaik yang dapat menyelesaikan masalah nyamuk untuk jangka masa panjang. Untuk mengawal vektor demam denggi atau demam denggi berdarah, penghapusan bekas-bekas yang dapat membiakkan Aedes didapati berkesan. Walau bagaimanapun, kerjasama orang ramai pada peringkat bukan epidemik biasanya kurang memuaskan.
(http.V/www.penerbit. usm.my 2008)
i. Apakah kaedah yang terbaik untuk menyelesasikan masalah pembiakan nyamuk Aedes?
ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan punca-punca merebaknya penyakit demam denggi.

T.Berdasarkan petikan di bawah sedikan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan pelanggan telefon mengikut jenis perkhidmatan bagi tempoh 1999 hingga 2002.
Bilangan pelanggan telefon di Malaysia semakin meningkat dalam tempoh 1999 hingga 2002. Peningkatan ini selaras dengan kemajuan negara dan peningkatan taraf hidup penduduk. Pada tahun 1999 bilangan pelanggan adalah 7288 ribu orang meningkat sebanyak 6556 ribu pada tahun 2002.
Pada tahun 1999, bilangan pelanggan kediaman berjumlah 3245 ribu orang meningkat kepada 3392 ribu orang pada tahun berikutnya, manakala pada tahun 2001, bilangannya terus meningkat kepada 3400 ribu orang dan berkurang menjadi 3323 ribu orang pada tahun 2002.
Bilangan pelanggan telefon selular meningkat dengan drastik daripada 2717 ribu orang pada tahun 1999 meningkat sebanyak 233.2 peratus pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2000 dan 2001 masine masing 5122 ribu orang dan 7385 ribu orang.

Bilangan pelanggan perniagaan telefon perniagaan berlaku peningkatan tetapi tidak begitu mendadak. seperti telefon selular. Pada tahun 1999, bilangannya ialah 1178 ribu orang meningkat kepada 1236 ribu orang pada tahun berikutnya. Pada tahun 2001, meningkat sedikit menjadi 1310 ribu orang dan terus meningkat sebanyak 37 ribu orang pada tahun 2002.
Bagi pelanggan telefon awam iaitu bilangan yang paling rendah berlaku sedikit peningkatan dan penurunan dalam tempoh berkenaan. Pada tahun 1999, bilangannya hanya 148 ribu orang dan meningkat sedikit sebanyak seribu orang pada tahun berikutnya. Pada tahun 2001, bilangannya menurun sebanyak 24 ribu orang dan terus menurun pada tahun 2002 sebanyak 4 ribu orang. Keadaan ini menunjukkan pelanggan telefon awam tidak berminat menggunakan telefon awam Icerana telefon telefon Iain lebih memudahkan mereka.
(Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada Jabatan Perangkaan Negara 2003)

8. Berpandukan maklumat di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan tenaga buruh, bilangan yang bekerja dan pengangguran serta kadar pengangguran di Mlaysia dari tahun 2000 hingga 2003.

Bilangan tenaga buruh pada tahun 1999 seramai 8240.9 ribu orang dan telah meningkat dengan ketara kepada 9616.1 ribu orang pada tahun berikutnya sebelum bertambah sebanyak 276 ribu orang pada tahun 2001. Peningkatan ini memberi kesan kepada kadar pengangguran yang mencatatkan kenaikan sebanyak 0.5% kepada 3.6% berbanding 3.1% pada tahun 2000 dengan jumlah pengangguran adalah seramai 294.4 ribu orang dan bertambah sebanyak 62.7 ribu orang pada tahun 2001.

Bilangan penduduk yang mendapat pekerjaan adalah seramai 9321.7 ribu orang dan meningkat cepada 9535 ribu orang pada tahun 2001. Perbezaan peratus mendapat pekerjaan dengan Siangan penawaran guna tenaga adalah sebanyak 3.06%. Pada tahun 2002, kadar pengangguran nerosot sebanyak 0.1% berbanding tahun sebelumnya dengan jumlah orang yang tiada pekerjaan iicatatkan sebanyak 343.5 ribu orang. Penduduk yang mendapat pekerjaan telah bertambah sedikit kepada 9542.6 ribu orang. Jumlah tenaga buruh pada tahun 2002 adalah sebanyak 9886.2 ribu orang berkurangan sebanyak 5.9 ribu orang berbanding tahun 2001.
Bilangan tenaga kerja pada tahun 2003 menunjukkan peningkatan sebanyak 98.8 ribu orang berbanding tahun sebelumnya kepada 9985 ribu orang. Jumlah yang mendapat pekerjaan telah bertambah kepada 9650.1 ribu orang pada tahun yang sama. Dalam tempoh ini, jumlah pengangguran telah berkurangan sebanyak 8.6 ribu orang dengan kadar pengangguran yang merosot kepada 3.4%.

(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada Jabatan Sumber Manusia 2004)

2 responses to “Soalan Peperiksaan percubaan High School Bukit Mertajam

  1. Cikgu Rohaizad Hj Abu

    Cikgu, ada soalan percubaan pengajian am tahun 2010 tak and modul pengajaran dan pembelajaran pengajian am.tq

    Goay: Cikgu, saya akan kepilkan dalam blog minggu depan.

  2. Pingback: Kertas Soalan PA (Pengajian Am) Peperiksaan Percubaan STPM 2009 / 2009 STPM Trial Examination PA Papers | Bumi Gemilang 感 恩 惜 福

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s